Ката

GOJU RYU

SHITO RYU

SHOTOKAN

WADO RYU

SHORIN RYU

SHITEI

Gekisai Dai Ichi

Pinan 1, 2, 3, 4, 5

Heian Shodan

Pinan-Shodan

Naihanchi-Shodan

Gekisai Dai Ni

Naihanchi Shodan

Heian Nidan

Pinan-Nidan

Naihanchi-Nidan

Saifa

Saifa

Heian Sandan

Pinan-Sandan

Naihanchi-Sandan

 

Aoyagi

Heian Yondan

Pinan-Yondan

Fukyu-Kata Dai-Ichi

 

Miojio

Heian Godan

Pinan-Godan

Fukyu-Kata Dai-Ni

 

 

Tekki Shodan

 

Pinan-Shodan

 

 

 

 

Pinan-Nidan

 

 

 

 

Pinan-Sandan

 

 

 

 

Pinan-Yondan

 

 

 

 

Pinan-Godan

SENTEI

Seisan

Matsumura no Rohai

Bassai Dai

Kushanku

Itosu-No-Passai (Passai-Sho)

Seipai

Jiuroku

Empi

Niseishi

Kussanku-sho

Seiunchin

Bassai Dai

Kanku Dai

Jion

Matsumura-No Passai (Passai-Daí)

Shisochin

Kosokun Dai

Jion

Passai

Jion

 

Tomari No Wanshu

Hangetsu

Jitte

 

 

Jiin

 

 

 

Seienchin

 

 

 

 

Wanshu

 

 

 

TOKUI

Kururunfa

Jion

Jiin

Chinto

Kussanku-Dai

Suparimpei

Kosokun Sho

Tekki Nidan

Naihanchi

Chinto

Sanseru

Sochin Aragaki-há

Tekki Sandan

Rohai

Gojushiho

Hannan

Matsumura no Bassai

Gankaku

Wanshu

Teesho

 

Tomari Bassai

Bassai Sho

Seishan

Koryu-Passai

 

Niseishi

Kanku Sho

 

Unshu

 

Sanseiru

Sochin

 

Ryuko

 

Shisocin

Nijushiho

 

 

 

Chinto

Gojushiho Dae

 

 

 

Nipaipo

Gojushiho Sho

 

 

 

Kururunfa

Chinte

 

 

 

Seipai

Unsu

 

 

 

Seisan

Meikyo

 

 

 

Gojushiho

Wankan

 

 

 

Unshu

Jitte

 

 

 

Suparimpei

 

 

 

 

Anan

 

 

 

 

Ciantanyara no Kushanku

 

 

 

UECHI RYU

KYOKUSHINKAI

BUDOKAN

 

 

SHITEI

Kanshiva

Pinan-Shodan

Taikyo - Ku - Shodan

 

 

Kanshu

Pinan-Nidan

Taikyo - Ku - Sandan

 

 

Sechin

Pinan-Sandan

Heian – Sandan

 

 

Seryu

Pinan-Yondan

Heian - Godan

 

 

 

Pinan-Godan

Tekki - Shodan

 

 

SENTEI

Sesan

Geksai Daí

Heian – Shodan

 

 

Kanchin

Tsuki-no-Kata

Heian – Nidan

 

 

Sanseryu

Yantsu

Tekki – Nidan

 

 

 

Tensho

Bassai - Dai

 

 

 

Sanchin-no-Kata

Kanku – Dai

 

 

 

Saifa

Empi

 

 

 

 

Jion

 

 

 

 

Hangetsu

 

 

 

 

Jiin

 

 

TOKUI

Kanshiva

Seienchin

Heian – Yondan

 

 

Kanshu

Kanku Daí

Tekki – Sandan

 

 

Sechin

Geksai-Sho

Bassai – Sho

 

 

Sesan

Sushi-Ho

Kanku – Sho

 

 

Seryu

Garyu

Jitte

 

 

Kanchin

Seipai

Sochin

 

 

Sanseryu

 

Unsu

 

 

 

 

Gankaku

 

 

 

 

Ninjushiho

 

 

 

 

Gojushiho – Dai

 

 

 

 

Gojushiho – Sho

 

 

 

 

Chinte

 

 

 

 

Wankan

 

 

 

 

Meikyo

 

 

Новости